Voorstellen

De oproep van de Historicidagen is met veel enthousiasme beantwoord. De Programmacommissie heeft een selectie gemaakt: het programma van de Historicidagen en de thema’s van de parallelsessies zijn nu bekend.

Je kon tot 15 januari 2017 sessievoorstellen indienen bij de Programmacommissie. Het voorstel kon tijdens de pre-registratie worden toegevoegd aan het administratiesysteem. De Programmacommissie neemt nu contact op met de indieners van de voorstellen.

De programmacommissie was vooral op zoek naar sessies waarin de grenzen tussen verschillende soorten geschiedbeoefening worden overschreden:

  • Beroepsmatig: samenwerkingsprojecten uit de praktijk van onderwijs, onderzoek en erfgoed. Daarbij valt onder meer te denken aan publiek-private samenwerkingen in de vorm van contractonderzoek, stageonderwijs of inhoudelijke en financiële verbindingen tussen musea en het bedrijfsleven.
  • Inhoudelijk: thema’s als globalisering, wereldgeschiedenis, transnationalisme, kosmopolitisme, grensverkeer en culturele uitwisseling, migratie, vluchtelingen.
  • Methodisch: samenwerking tussen (kunst)historici, archivarissen of geschiedenisdocenten en beoefenaars van vakgebieden als digital humanities, cultural studies en mediastudies, interdisciplinaire benaderingen die geschiedenis verbinden met methoden uit bijvoorbeeld de economie, antropologie of biologie.
  • Maatschappelijk: de ethische verantwoordelijkheden van historici in het culturele en politieke debat, bij de verwerking en het gebruik van het verleden. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen ‘amateurs’ en ‘professionals’ in de werelden van onderzoek en archieven en aan publiekshistorische projecten waarbij gezamenlijk inhoud en vorm aan het verleden wordt gegeven.

Een parallelsessie duurt maximaal 2 uur en bestaat uit maximaal 5 sprekers, zodat er ruimte blijft voor interactie met het publiek.

Sessievoorstellen kunnen verschillende vormen krijgen: een serie lezingen, een debat, maar ook projectpresentaties, interactieve workshops en andere formats – een begeleide wandeling, een netwerkactiviteit of anderszins – behoren tot de mogelijkheden.

Je kunt als individu of als groep een voorstel doen, maar ook als organisatie (vereniging, tijdschrift, belangengroep). Onze voorkeur gaat uit naar voorstellen die gedragen worden door historici uit verschillende domeinen of disciplines. Ook samenwerking tussen generaties, tussen ‘gevestigde historici’ en jong talent moedigen we aan.

Je kunt je voorstel indienen via het administratiesysteem. Daar wordt gevraagd om: een sessietitel, een beschrijving (max. 500 woorden) van het onderwerp, het doel en de presentatievorm van de sessie, biografische informatie over de sprekers (max. 60 woorden per persoon) en contactgegevens.

De Programmacommissie maakte op basis van inhoud, variatie en relevantie een selectie uit de ingezonden voorstellen. Ze kan voorstellen afwijzen of vragen om aanpassingen. Individuele lezingen worden in geval van selectie samen met andere individuele inzendingen geprogrammeerd.

De uitkomst van het selectieproces werd uiterlijk 25 februari 2017 bericht aan de contactpersonen van de ingezonden voorstellen.

Elk geselecteerde deelnemer dient de congreskosten te betalen.

1 maart krijgen de geselecteerde deelnemers een verzoek zich volledig te registreren en de congreskosten te betalen.

Oproep Historicidagen (pdf)